فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

با کلمه‌های پرسشی یا با پسوند پرسشی با توجه مصوت آخر ساخته می‌شود پسوند پرسشی بعد از اسم و قبل از شناسه قرار می‌گیرد. در اول شخص مفرد و جمع حرف y بین پسوند و شناسه قرار می‌گیرد. انتخاب پسوند پرسشی و شناسه طبق قانون هماهنگی مصوت‌ها مطابق جدول زیر خواهد بود. جمله اگر با کلمه‌ی پرسشی سؤالی شود، کلمه‌ی پرسشی جای اسم مورد سؤال قرار می‌گیرد.

X